[:ca]

L'ENTORN DEL MUSEU

El Museu-Centre d’Interpretació de la Vall de Lord es troba situat dins el complex del monestir de Sant Llorenç de Morunys; aquest complex està format per l’església, el claustre i l’antiga casa prioral, essent aquesta última el punt on se situa el Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord.

 • null

  Claustres de Sant Llorenç de Morunys

  Construïts durant el segle XVI

 • null

  Vista de la façana de l’edifici de la Confraria dels Colls

Molt proper al monestir, es troba l’antic edifici de la Confraria dels Colls, lloc on es reunien els confrares. La Confraria dels Colls va ser una entitat benefico social fundada a Sant Llorenç de Morunys l’any 1343 i que va perdurar fins l’any 1951.

L’antic edifici de la Confraria dels Colls  és un edifici que està catalogat dins el Patrimoni Arquitectònic de Catalunya; així mateix, la casa prioral i l’església estan catalogats com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional).

 • null

  Vista del monestir, campanar i portal d’entrada al nucli antic

[:en]

THE MUSEUM'S ENVIRONMENT

The Museum – Interpretation Centre of la Vall de Lord is located inside the group of buildings of the monastery of Sant Llorenç de Morunys; this monastery is formed by the church, the cloister, and also the old Prior house, where is located the Museum – Interpretation Centre of la Vall de Lord.

 • null

  Cloister of Sant Llorenç de Morunys

  Built during the 16th century

 • null

  View of the facade of the Confraria dels Colls‘ building

Very close to the monastery, there is the old building of la Confraria dels Colls, the place where its members met. La Confraria dels Colls was a charity and social organisation founded in Sant Llorenç de Morunys in 1343, and it existed until 1951.

The old building of la Confraria dels Colls is a building catalogued into the Architectural Patrimony of Catalonia; moreover, the Prior house and the church are catalogued like a BCIN (Bé Cultural d’Interés Nacional = National Interest Cultural Place)

 • null

  View of the monastery, the bell tower and the entrance gate to the old town

[:es]

EL ENTORNO DEL MUSEO

El Museo – Centro de Interpretación de la Vall de Lord se encuentra situado dentro del complejo del monasterio de Sant Llorenç de Morunys; este complejo está formado por la iglesia, el claustro y la antigua casa prioral, siendo esta última el punto donde se sitúa el Museo – Centro de Interpretación de la Vall de Lord.

 • null

  Claustros de Sant Llorenç de Morunys

  Construidos durante el siglo XVI

 • null

  Vista de la fachada del edificio de la Confraria dels Colls

Muy cercano al monasterio, se encuentra el antiguo edificio de la Confraria dels Colls, lugar donde se reunían los cofrades. La Confraria dels Colls fue una entidad benéfico-social fundada en Sant Llorenç de Morunys el año 1343 y que duró hasta el año 1951.

El antiguo edificio de la Confraria dels Colls es un edificio que está catalogado dentro del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña; por su parte, la casa prioral y la iglesia están catalogados como BCIN (Bien Cultural de Interés Nacional).

 • null

  Vista del monasterio, campanario y portal d’entrada al núcleo antiguo

[:]