[:ca]

Els inicis

L’any 1946, l’historiador i catedràtic en història medieval Manel Riu juntament amb Manel Segret i Riu i vilatans de la vall i aficionats a la història (Ramon Cots o Josep Canal), són les persones que van iniciar aquest projecte.

Durant els estudis realitzats a la zona pel mateix Manel Riu i amb l’ajuda dels altres col·laboradors, es trobaren i s’extragueren diferents peces les quals es van començar a guardar i exposar a l’edifici de la Confraria dels Colls. D’aquestes, també se’n començà a fer un registre. Era l’inici del Museu de la Vall de Lord.

escanear0340
El museu de la Vall de Lord creix
museu_antic

Els estudis i troballes van seguir creixent, així com també es realitzaren diferents campanyes d’excavacions en diferents punts de la vall. Les diferents peces que es trobaren van permetre omplir diferents vitrines als dos pisos de l’antic edifici històric de la Confraria dels Colls, generant així el Museu de la Vall de Lord.

L’any 2002 es constituí legalment en Associació Cultural Vall de Lord, una associació sense ànim de lucre, la qual treballa amb el mateix objectiu des dels inicis del museu: la conservació, estudi i difusió del patrimoni cultural i natural de la Vall de Lord.

El Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord: un projecte en marxa

Actualment l’associació compta amb dos espais: la Casa de l’antiga Confraria dels Colls i l’espai de la casa Prioral, edifici adjacent al monestir de Sant Llorenç de Morunys.

Antigament i fins l’any 2010 la col·lecció visitable de l’associació es trobava tota a la Casa de l’antiga Confraria dels Colls, edifici inclòs dins del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

museu-(3)

La necessitat però, de tenir un nou espai per poder exposar les peces amb un enfocament més modern i més divulgatiu així com també vetllar per la seva preservació van confluir en un projecte de rehabilitació de la casa prioral; aquest projecte es va iniciar l’any 2003 i fins avui en dia es van realitzant diferents fases.

[:en]
The beginnings

In 1946, the historian and professor of medieval history Manel Riu with Manel Segret i Riu and inhabitants of the valley and enthusiasts of the history (Ramon Cots or Josep Canal), were the people who started this project.

During the studys made in the zone by Manel Riu with the help of the other collaborators, different pieces were found and extracted, which were kept and exposed in the building of la Confraria dels Colls . They also started a register of these pieces. That was the beginning of the Museum of la Vall de Lord.

escanear0340
The museum of la Vall de Lord grows
museu_antic

The studys and discoverys continued growing, and they also made differents excavation campaings in different points of the valley. The different pieces that they found let fill many glass cabinets in the two floors of the ancien building of la Confraria dels Colls, creating so the Museum of la Vall de Lord.

In 2002 was legally constituted the Associació Cultural Vall de Lord, a non-profit association that works with the same objective since the beginnings of the museum: the conservation, study and difusion of the cultural and natural patrimony of la Vall de Lord.

The Museum - Interpretation Centre of la Vall de Lord: a project in motion.

Nowadays the association has two spaces: the house of the old Confraria dels Colls and the space of the Prior house, the building adjacent to the monastery of Sant Llorenç de Morunys.

In the past and until the year 2010, the visitable collection of the association was all in the old Confraria dels Colls‘ house, a building included in the Architectural Patrimonyof Catalonia.

museu-(3)

The need of a new space to show the pieces with a modern and informational perspective, and also the need to try to preserve them started a restoration project of the Prior house; this project started in 2003 and until now different phases are being carried out.

[:es]
Los inicios

El año 1946, el historiador y catedrático en historia medieval Manel Riu juntamente con Manel Segret i Riu y habitantes del valle y aficionados a la historia (Ramon Cots o Josep Canal), son las personas que iniciaron este proyecto.

Durante los estudios realizados en la zona por el mismo Manel Riu y con la ayuda de los otros colaboradores, se encontraron y se extrajeron diferentes piezas las cuales se comenzaron a guardar y exponer en el edificio de la Confraria dels Colls. De estas, también se empezó a hacer un registro. Era el inicio del Museo de la Vall de Lord.

escanear0340
El museo de la Vall de Lord crece
museu_antic

Los estudios y hallazgos siguieron creciendo, y también se realizaron diferentes campañas de excavaciones en diferentes puntos del valle. Las diferentes piezas que se encontraron permitieron llenar diferentes vitrinas en los dos pisos del antiguo edificio histórico de la Confraria dels Colls, generando así el Museo de la Vall de Lord.

El año 2002 se constituyó legalmente en Associació Cultural Vall de Lord, una asociación sin ánimo de lucro, la cual trabaja con el mismo objetivo desde los inicios del museo: la conservación, estudio y difusión del patrimonio cultural y natural de la Vall de Lord.

El Museo – Centro de Interpretación de la Vall de Lord: un proyecto en marcha

Actualmente la asociación cuenta con dos espacios: la Casa de l’antigua Confraria dels Colls y el espacio de la casa Prioral, edificio adyacente al monasterio de Sant Llorenç de Morunys.

Antiguamente y hasta el año 2010 la colección visitable de la asociación se encontraba toda en la Casa de la antigua Confraria dels Colls, edificio incluido dentro del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña.

museu-(3)

Pero la necesidad de tener un nuevo espacio para poder exponer las piezas con un enfoque más moderno y más divulgativo así como también velar por su preservación confluyeron en un proyecto de rehabilitación de la casa prioral; este proyecto se inició el año 2003 y hasta el día de hoy se van realizando diferentes fases.

[:]